STATUT STOWARZYSZENIA „PSIA KOŚĆ”
TEKST JEDNOLITY PRZYJĘTY UCHWAŁĄ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA
W DNIU 7 LIPCA 2016 R.

Postanowienia ogólne
§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Stowarzyszenie Psia Kość”.
2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” z dnia 7 kwietnia 1989 r (Dz. U. 1989 r. poz. 104 z późniejszymi zmianami), oraz niniejszego Statutu i posiada osobowość prawną.

§ 2

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Poznań.
2. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwej realizacji swoich celów, Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej
3. Stowarzyszenie może należeć do krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania i o zbliżonych celach.

§ 3

1. Czas działania Stowarzyszenia jest nieoznaczony.
2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników.
3. Stowarzyszenie może używać odznak oraz pieczęci okrągłych i podłużnych z nazwą, adresem, oraz numerami REGON, NIP, KRS.
4. Stowarzyszenie może posiadać status organizacji pożytku publicznego.
5. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
6. Działalność, o której mowa w ust. 5 nie może być prowadzona wyłącznie na rzecz członków Stowarzyszenia.

Cele Stowarzyszenia
§ 4

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Działanie na rzecz ochrony zwierząt.
2. Działanie na rzecz potrzebujących zwierząt.
3. Działanie na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt.
4. Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt.
5. Zapobieganie i zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami oraz niewłaściwego ich traktowania.
6. Przeciwdziałanie wykroczeniom i przestępstwom wobec zwierząt.
7. Zajmowanie czynnej postawy przy zwalczaniu przejawów okrutnego obchodzenia się ze zwierzętami.
8. Niesienie pomocy zwierzętom porzuconym i skrzywdzonym, w szczególności poprzez ich leczenie, resocjalizację, umieszczanie w schroniskach, hotelach oraz pozyskiwanie domów tymczasowych i stałych.
9. Wszelkie działania w zakresie zwalczania zjawiska bezdomności zwierząt.
10. Prowadzenie działalności edukacyjnej na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt oraz szerzenie wiedzy w zakresie ich wychowania, szkolenia i resocjalizacji.
11. Wspieranie działań w zakresie ochrony środowiska i ekologii.
12. Promocja i organizacja wolontariatu w zakresie ochrony i opieki nad zwierzętami.

§ 5

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działalność nieodpłatną:
1. Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi, których celem jest niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym i skrzywdzonym.
2. Organizowanie kampanii tematycznych na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt.
3. Propagowanie światopoglądu wolnego od okrucieństwa i przemocy wobec zwierząt.
4. Zmniejszanie populacji zwierząt m.in. poprzez sterylizacje i kastracje.
5. Przygotowywanie zwierząt do adopcji m.in. poprzez leczenie i socjalizację.
6. Wspieranie opiekunów w zrozumieniu zwierząt i ich resocjalizacji.
7. Podejmowanie działań zapobiegawczych w zakresie ochrony zwierząt.
8. Dokonywanie interwencji i inspekcji mających na celu ochronę zwierząt przed niewłaściwym traktowaniem i okrucieństwem ze strony człowieka.
9. Zajmowanie czynnej postawy wobec przejawów okrutnego traktowania zwierząt.
10. Współdziałanie z właściwymi organami państwowymi w zakresie ścigania winnych okrucieństwa wobec zwierząt.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działalność odpłatną:
1. Organizowanie szkoleń, seminariów, konferencji i wykładów z zakresu wiedzy o zwierzętach.
2. Szkolenie psów oraz porady dla właścicieli w celu poprawy relacji z psem i korekty niepożądanych zachowań.
3. Działalność wydawniczą i poligraficzną zgodną ze Statutem Stowarzyszenia.

Członkowie Stowarzyszenia ich prawa i obowiązki
§ 6

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Zwyczajnych.
2. Wspierających.
3. Honorowych.

§ 7

Członkami Stowarzyszenia mogą być:
1. Osoby fizyczne, chcące realizować cele wyznaczone przez niniejszy Statut.
2. Inne osoby fizyczne i prawne, akceptujące cele Stowarzyszenia.

§ 8

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna mająca zdolność do czynności prawnych, która utożsamia się z celami Stowarzyszenia zawartymi w Statucie i jest gotowa je realizować.
2. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia uchwałą, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata, o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych.
3. Obowiązkiem członka zwyczajnego jest:
1. Czynnie współdziałać w realizacji programu Stowarzyszenia.
2. Brać czynny udział w inicjatywach, działalności i pracy Stowarzyszenia.
3. Realizować postanowienia Walnego Zebrania Członków oraz Zarządu.
4. Regularnie uczestniczyć w zebraniach, posiedzeniach i spotkaniach Stowarzyszenia.
4. Prawem członka zwyczajnego jest:
1. Uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia.
2. Czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia.
3. Występowanie z wnioskami do odpowiednich władz Stowarzyszenia.
4. Otrzymywanie informacji o inicjatywach i działalności Stowarzyszenia.
5. Korzystać z pomieszczeń, sprzętu i wydawnictw gromadzonych przez Stowarzyszenie w celach zgodnych z działalnością statutową.

§ 9

1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna, która utożsamia się z celami Stowarzyszenia zawartymi w Statucie i wykazała się pomocą lub innym świadczeniem na rzecz Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym może zostać także osoba prawna, która utożsamia się z celami Stowarzyszenia zawartymi w Statucie i pragnie wspierać majątkowo lub w inny sposób działalność Stowarzyszenia.
3. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia uchwałą, na podstawie pisemnego wniosku kandydata o przyjęcie w poczet członków wspierających.

§ 10

1. Obowiązkiem członka wspierającego jest:
1. Czynnie współdziałać w realizacji programu Stowarzyszenia.
2. Brać czynny udział w inicjatywach, działalności i pracy Stowarzyszenia.
2. Prawem członka wspierającego jest:
1. Występowanie z wnioskami do odpowiednich władz Stowarzyszenia.
2. Otrzymywanie informacji o inicjatywach i działalności Stowarzyszenia.
3. Uczestniczenie w inicjatywach Stowarzyszenia.
4. Korzystanie z pomieszczeń, sprzętu i wydawnictw gromadzonych przez Stowarzyszenie w celach zgodnych z działalnością statutową.

§ 11

1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która szczególnie zasłużyła się dla rozwoju Stowarzyszenia lub realizacji jego celów.
2. Nadania godności członka honorowego dokonuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.
3. Członek honorowy ma prawo udziału w zebraniach Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z głosem doradczym.
4. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązków właściwych dla innych członków.
Strona

§ 12

1. Członkiem zwyczajnym może być małoletni poniżej 16 lat, za zgodą przedstawicieli ustawowych, bez prawa udziału w głosowaniach na zebraniach Walnego Zebrania Stowarzyszenia oraz bez prawa do korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
2. Członkiem zwyczajnym może być małoletni w wieku od 16 do 18 lat bez prawa do korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
3. Członkami Stowarzyszenia mogą być także cudzoziemcy, w tym obywatele Unii Europejskiej. niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 13

Obowiązkiem wszystkich członków Stowarzyszenia jest przestrzeganie Statutu, regulaminów i uchwał oraz decyzji władz Stowarzyszenia, a także dbanie o dobre imię Stowarzyszenia.

§ 14

Karami za naruszenie Statutu, regulaminów, uchwał i decyzji władz Stowarzyszenia są: upomnienie, nagana, zobowiązanie do wykonania dodatkowych prac na rzecz Stowarzyszenia, zawieszenie w prawach członka oraz wykluczenie z grona członków Stowarzyszenia.

§ 15

1. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje poprzez:
1. Dobrowolne wystąpienie.
2. Wykluczenie z grona członków przez Zarząd w sytuacji niespełnienia obowiązków określonych w § 8.
3. Skreśleniu z listy członków, na mocy uchwały Zarządu, jeżeli członek zwyczajny Stowarzyszenia zaprzestał czynnego udziału w pracy Stowarzyszenia przez okres, co najmniej 3 miesięcy.
4. Śmierć członka.
2. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia członek zwyczajny Stowarzyszenia może odwołać się do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały.

Władze Stowarzyszenia
Przepisy ogólne
§ 16

1. Uchwały wszystkich władz zapadają zwykłą większością głosów – więcej głosów za, niż przeciw. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania (posiedzenia).
2. Uchwały są ważnie podjęte jeżeli w zebraniu (posiedzeniu) uczestniczyła minimum 1/3 uprawnionych, a wszyscy uprawnieni zostali o zebraniu (posiedzeniu) prawidłowo powiadomieni.
3. Quorum nie obowiązuje na zebraniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, zwołanym w drugim terminie.
4. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba, że właściwe władze Stowarzyszenia postanowią inaczej. W kwestiach personalnych uchwały podejmowane są w głosowaniu tajnym.

§ 17

1. Oświadczenia woli składają w imieniu Stowarzyszenia łącznie Prezes wraz z innym członkiem Zarządu.
2. Zobowiązania majątkowe zaciągają w imieniu Stowarzyszenia łącznie Prezes z innym członkiem Zarządu.

Władze Stowarzyszenia
§ 18

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
2. Zarząd Stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
§ 19

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i jest zwoływane przez Zarząd przynajmniej raz w roku.
2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest zwoływane przez Zarząd w przypadku:
1. Podjęcia uchwały przez Zarząd.
2. Wniosku Komisji Rewizyjnej.
3. Wyboru nowego członka Zarządu.
4. Wyboru nowego członka Komisji Rewizyjnej.
4. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd. Zebranie to powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 30 dni od daty podjęcia uchwały, otrzymania wniosku lub żądania i obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.
5. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Zarząd zawiadamia swych członków w sposób skuteczny pocztą (listem poleconym), pocztą elektroniczną na adres podany w deklaracji członkowskiej lub telefonicznie, co najmniej 14 dni przed terminem.
6. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia biorą udział:
1. Z głosem decydującym członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.
2. Z głosem doradczym członkowie wspierającym i członkowie honorowi.
7. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:
1. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
2. Odwoływanie Zarządu większością kwalifikowaną 4/5 głosów.
3. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia, w tym sprawozdań finansowych oraz udzielanie              absolutorium Zarządowi.
4. Rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Komisji Rewizyjnej.
5. Wytyczanie kierunku, ustalanie programu pracy Stowarzyszenia, zatwierdzanie ogólnego programu i kierunku działań oraz                uchwalanie planów działalności, ocena działalności Stowarzyszenia.
6. Uchwalanie zmian Statutu. Zmiana statutu następuje uchwałą 2/3 głosów osób uprawnionych do głosowania obecnych na                Walnym Zebraniu Członków.
7. Rozwiązanie Stowarzyszenia większością 4/5 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.
8. Nadawanie godności członka honorowego.
9. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Stowarzyszenia.
10. Uchwalanie regulaminów.
11. Rozpatrywanie innych wniosków Zarządu i pozostałych władz oraz wniosków poszczególnych członków Stowarzyszenia.
8. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia wiążą wszystkich członków Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia
§ 20

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa i jednego Członka Zarządu. Prezesa wybiera Zarząd bezwzględną większością głosów (połowa plus jeden głos). Nie można łączyć członkostwa w Zarządzie z członkostwem w Komisji Rewizyjnej.
2. Skład pierwszego Zarządu Stowarzyszenia może zostać wybrany na Zebraniu Założycielskim Stowarzyszenia.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na rok. Zebranie zarządu Zwołuje Prezes, który kieruje pracami Zarządu i reprezentuje Zarząd.
4. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub jego zastępcy, a także osoby zaproszone przez Prezesa Zarządu.
5. Decyzje Zarządu podejmowane są w formie Uchwał.
6. Do kompetencji Zarządu w szczególności należy:
1. Reprezentowanie Stowarzyszenia.
2. Kierowanie pracą i całością działalności Stowarzyszenia.
3. Zwoływanie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, przedstawianie projektu porządku obrad, zgłaszanie wniosków i projektów uchwał na zebranie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
4. Przygotowywanie ogólnego programu działań Stowarzyszenia.
5. Skreślanie członków Stowarzyszenia.
6. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia, a w szczególności określanie zasad wydatkowania funduszy Stowarzyszenia.
7. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
8. Przygotowywanie wniosków o nadanie godności członka honorowego.
7. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone w Statucie dla innych władz Stowarzyszenia.
8. Stowarzyszenie, poprzez decyzję Zarządu może zatrudnić osoby fizyczne do prowadzenia prac na rzecz Stowarzyszenia.
9. Zarząd składa sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia.
10. Odwołać Zarząd może Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, w głosowaniu tajnym, większością kwalifikowaną w stosunku 4/5 głosów.
11. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia nie musi odwoływać całego Zarządu, a jedynie poszczególnych jego członków powołując w ich miejsce nowych.
12. W przypadku pisemnej rezygnacji członka Zarządu, jego śmierci bądź innych okoliczności uniemożliwiających mu dalsze sprawowanie funkcji, na jego miejsce powoływany jest nowy członek, w trybie przewidzianym w niniejszym Statucie.
13. Kadencja Zarządu trwa pięć lat.

Komisja Rewizyjna
§ 21

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków na okres 5 lat. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z członkostwem w Zarządzie.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
3. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza. Nad pracami Komisji czuwa przewodniczący Komisji. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej są zwoływane przez jej przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w roku. Przewodniczący Komisji lub upoważniony przez niego członek może brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Bieżąca kontrola działalności Stowarzyszenia.
2. Występowanie do Zarządu z wnioskami pokontrolnymi.
3. Składanie wniosków w przedmiocie absolutorium.
4. Występowanie z inicjatywą zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
5. Komisja składa sprawozdanie ze swej działalności na zebraniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
5. W przypadku pisemnej rezygnacji członka Komisji Rewizyjnej, jego śmierci bądź innych okoliczności uniemożliwiających mu dalsze sprawowanie funkcji, na jego miejsce powoływany jest nowy członek, w trybie przewidzianym w niniejszym Statucie.

Majątek Stowarzyszenia
§ 22

Majątek Stowarzyszenia stanowią składki członkowskie, nieruchomości, ruchomości i fundusze. Majątek Stowarzyszenia powstaje z darowizn, spadków, zapisów, dochodów z działalności własnej, dochodów z majątku Stowarzyszenia, ofiarności publicznej, dotacji, subwencji, kontraktów, grantów, środków z funduszy publicznych, zleceń usług oraz ze środków z funduszy prywatnych. Dochody uzyskiwane z majątku Stowarzyszenia przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych.

§ 23

W przypadku powołania Stowarzyszenia do dziedziczenia, Stowarzyszenie składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, ale tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

§ 24

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia w całości jest przeznaczany na realizację celów statutowych.

§ 25

1. Zarząd Stowarzyszenia przeznacza zebrane środki na cele Statutowe Stowarzyszenia, według własnej woli, mając na względzie istotne potrzeby i cele Stowarzyszenia oraz jego dobro.
2. Zarząd Stowarzyszenia Składa sprawozdanie (raport) Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia, ze sposobu dokonywanych wydatków, oraz ich celów i przeznaczenia.

§ 26

1. Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość i sporządza sprawozdania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
3. Stowarzyszenie opracowuje sprawozdanie finansowe za rok obrachunkowy.

Postanowienia końcowe
§ 27

Zabrania się:
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2. Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 28

1. Stowarzyszenie może zostać rozwiązane uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia zapada większością 4/5 głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.
2. W uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. Zmiana Statutu może nastąpić po uchwaleniu jej przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia i po wpisaniu zmian do KRS.